Концесиите се закана за природата, но и за човечкиот живот

Од си­те ри­би што жи­ве­ат кај нас, па­стрм­ка­та ба­ра иск­лу­чи­тел­но чи­сти во­ди, во спро­тив­но, за кра­тко вре­ме ќе ис­чез­не. И по­крај ре­ла­тив­но го­ле­мо­то...

Продолжи