Како до социјална правда додека светот на работата радикално се менува?

Капитализмот плаче за ремонт. Најважните поправки се однесуваат на централниот механизам – работниот однос, или работата. Како концептот на социјална правда и заштита  да се артикулира во услови...

Продолжи

Градење партнерства – клучен лидерски императив за 21 век

Предизвикот за лидерите е јасен - невозможно е да се постигнат Целите за одржлив развој без забрзување и зголемување на обемот на ангажманот на приватниот сектор  и зголемување...

Продолжи

Масовниот туризам зеде преголем данок од планетава: време е за одговорно патувачко искуство!

Соочени со погубните ефекти што неконтролираниот развој на масовниот туризам ги остава врз локалната заедница и животната средина, светските влади, како и Светската туристичка организација, сфатија дека е...

Продолжи

ИДНИНАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА Е ЧОВЕКОЦЕНТРИЧНА

Авто­ма­ти­за­ци­ја­та, во тандем со економската криза предизвикана од пандемијата на ковид–19, пре­диз­ви­ку­ва двојна главоболка за работниците во светот.Ка­ко што предупредува извештајот  за иднината на...

Продолжи

Oдржлива иднина е можнa само со одговорен бизнис

Пан­де­ми­ја­та ја на­те­ра свет­ска­та јав­ност на по­ши­ро­ка ди­ску­си­ја за ас­пе­кти­те на кор­по­ра­тив­на­та оп­штес­тве­на од­го­вор­ност: от­пор­но­ста на биз­ни­сот на шо­ко­ви од овој обем, со­ци­јал­на­та...

Продолжи

DNK Zoran Inadeski

Иднината на здравствената заштита е во персонализираниот пристап

„По­важ­но е да зна­е­ме ка­ков тип чо­век ја има бо­ле­ста, откол­ку да зна­е­ме ка­ква бо­лест има чо­ве­кот“, Хи­по­крат „Нетф­ликс“, „Фејс­бук“, „Гугл“, „Ин­ста­грам“... си­те...

Продолжи