Хероите на Шара го враќаат животот на планината

Ај­де да за­мис­ли­ме де­ка „Нетф­ликс“ за 10 го­ди­ниима хит-се­ри­ја за ло­кал­ни­те хе­рои што ја спа­си­ја Шар Пла­ни­на од (са­мо)уни­шту­вач­ка­та ра­ка на ка­пи­та­лиз­мот, алч­но­ста,...

Продолжи