Поголемо загадување – помалку деца во западен Балкан

Човековото тело е приспособлив, но, сепак, многу нежен организам. Приспособувањето на различните услови во животната средина, вклучително и на аерозагадувањето, се плаќа со пократок животен век, болести, како...

Продолжи

Дуално образование – решение за предизвиците со недостиг од стручен кадар

Со воведување паралелки за дуално образование во две стручни училишта, во Скопје и во Го­сти­вар, ЕВН Македонија влијае врз предизвиците на недостиг од...

Продолжи

Визија и демократија за обликување земја во која сакаме да живееме

Сте­фан Ива­нов­скиМи­рос­лав Дра­га­нов Ка­ко актив­ни чле­но­ви на за­ед­ни­ца­та „Гло­бал Шеј­перс“, ини­ци­ја­ти­ва на Свет­ски­от еко­ном­ски фо­рум, за вре­ме на пан­де­ми­ја­та ги пот­тик­нав­ме ко­ле­шки­те и ко­ле­ги­те од...

Продолжи

Играње „Монопол“ – вовед во финансиската писменост

Ол­га Рајчиќ и Бојан Китановиќ На­ма­ле­ни приходи, зголемени трошоци, изгубени работни места, намалена бизнис-актив­ност, се дел од негативните ефекти што станаа секојдневие за многумина. Пандемијата...

Продолжи

Нула отпад и фудбал – победнички идеи од социјални претприемачи на RISE

Идеите „Skopje goes Zero Waste“ – социјален бизнис за продажба на производи од мали домашни производители, без или со реупотребливо пакување, во рамки на која ќе бидат ангажирани...

Продолжи

Лицата со попреченост не се попречени толку од состојбата во која се наоѓаат, колку од општествените околности

„Лицата со попреченост“ е најновото дело на авторот Андон Дамовски, кое дава широк преглед на влијанието на социјалната политика врз лицата со попреченост нагласувајќи ги клучните процеси во...

Продолжи

Социјален ментор – новата интересна професија

Ре­ги­о­нов ги доби првите 10 ментори за социјална интеграција (социјални ментори), откако по­ми­наа повеќемесечна програма, која дава значителен придонес кон создавање поинклузивен пазар на трудот. Главна задача на...

Продолжи

Со дизајн против неправдaта и дискриминацијата!

ИНТЕРВЈУ СО ЗОРАН КАРДУЛА, ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР И АКТИВИСТМарко МихајловскиМаја РаванскаФотографии: Теано Кардула Дизајн што буди, пецка, од кој ни е топло на душата. Доза инспирација...

Продолжи