Семејствата со еден родител принудени на магионичарски потези

Ка­ко да не бе­ше до­вол­но го­лем пре­диз­вик се­којд­не­ви­е­то, па мо­ра­ше и пан­де­ми­ја да се слу­чи?! Пре­ку ноќ, мо­е­то се­мејс­тво ги за­гу­би вр­ски­те со над­во­реш­ни­от свет – поч­нав да...

Продолжи