Автентични искуства за одговорни патувачи

Ту­риз­мот ка­ко иде­а­лен спој од автен­тич­ни чо­веч­ки при­каз­ни и пре­крас­ни ло­ка­ции, тоа е кон­цеп­тот на „Genuine experiences“. Ве­ру­ва­ме де­ка има мно­гу ма­ли не­шта...

Продолжи