Наставници, слободата се зема, не се чека да биде дадена!

Ка­ко ни­ко­гаш до­се­га, на­став­ни­кот е во фо­ку­сот на вни­ма­ни­е­то во це­ли­от свет. Очи­те на ро­ди­те­ли­те, уче­ни­ци­те, на це­ла­та јав­ност...

Продолжи