Македонија има храна за сите, ама место на трпезите, заврушува во депониите

СЕ ФР­ЛА­АТ ИЛ­ЈАД­НИ­ЦИ ТО­НИ СО­ВР­ШЕ­НО ЗДРА­ВА ХРА­НА По­ра­ди ни­ска­та свест на по­тро­шу­ва­чи­те и не­со­од­вет­но­то снаб­ду­ва­ње и по­ба­ру­вач­ка во зем­ја­ва се фр­ла­ ил­јад­ни­ци то­ни со­вр­ше­но здра­ва...

Продолжи