Нова туристичка реалност: пештери, летање, истражување

Знаете ли зошто птиците пеат цело време? Затоа што им е убаво кога летаат, затоа што се слободни. Тоа чувство горе, тие перспективи се поинакви од сѐ што...

Продолжи

Социјалното менторство и иновации – мост до инклузивно општество

- Научив дека улогата на социјалниот ментор е да биде како птица. Таа може да зумира и да одзумира. Таа е врската меѓу небото (можностите) и земјата -...

Продолжи

Персонализирана медицина води кон подобар квалитет на живот

Дигитална апликација за дијабетес, врзана за интернет-платформа. Генетски тестирања за ретки болести. Целна терапија специфична за вид канцер. Користење регистри со јасно прецизирани...

Продолжи

Европа учи како да учи место што да учи!

Ви­со­ки­те ре­зул­та­ти на те­сти­ра­ња­та спо­ред ПИСА, вло­жу­ва­ње­то во но­ва пра­кти­ка и ве­шти­ни, но и со­од­вет­ни­те ре­фор­ми во учи­ли­шта­та соз­да­ва­ат...

Продолжи

Живот на село – чекор кон самоодржливост

Ваквиот стил на живот бара начини да произведеме струја, храна, природна градба. За многумина е тешко, бидејќи им се наметнати навиките на „модерното време“ каде што сѐ ни...

Продолжи

Mагдонос, кромид, домат – зачинети со метали

Во кру­гот на ве­ле­шка­та то­пил­ни­ца има те­шки ме­та­ли ка­ко кад­ми­ум, цинк и оло­во. Со се­кое ду­ва­ње на ве­трот од поч­ва­та се раз­не­су­ва то­кси­чен прав. Ле­та на­се­ка­де. Поч­ва­та е...

Продолжи