Со патишта од пластика до почиста средина

ПОКРАЈ ТОА ШТО СЕ ВОДООТПОРНИ, ОВИЕ ПАТЕКИ МОЖАТ ДА ИЗДРЖАТ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА И ПОГОЛЕМИ ОПТОВАРУВАЊА. ПОРАДИ ПЛАСТИКАТА, ДОЖДОВНИЦАТА НЕ ПОМИНУВА НИЗ НИВ, СО ШТО, ПАК, ИМАМЕ ПОМАЛКУ ПОПРАВКИ

Продолжи

Наградуваме свесно и еколошко однесување

БИЗНИС-СЕКТОРОТ ЈА ИМА НАЈГОЛЕМАТА МОЌ ДА СОЗДАДЕ ПРОМЕНИ ВО СВОЕТО ОПКРУЖУВАЊЕ. ДОЈДЕНО Е ВИСТИНСКОТО ВРЕМЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. КАКО ТИМ ВЕРУВАМЕ ДЕКА САМО...

Продолжи

Тапкаме во место во хаосот со отпад

ЕКОНОМСКИТЕ МЕРКИ НА ПОКРАТОК РОК ЌЕ ВЛИЈААТ НА ПРОМЕНА НА ОДНЕСУВАЊЕТО КАЈ ГРАЃАНИТЕ, НО МЕРКИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ КЛУЧНИТЕ. ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ МОРА...

Продолжи

Со „градинарската терапија“ до повисока свест за животната средина и до поквалитетен живот

НЕ ЧЕКАЈТЕ, НАПРАВЕТЕ СИ ГРАДИНА ЗА СВОЈА ДУША, ТАА ЌЕ ВЕ ХРАНИ, НО И ЌЕ НАПРАВИ ДА ИМАТЕ ПОСРЕЌЕН И ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ. ЕДНА ОД НАЈБЛАГОРОДНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЧОВЕКОТ...

Продолжи

Рудниците се злосторство за природата

ТВРДЕЊАТА ДЕКА ЗАЕДНО МОЖЕЛЕ ДА КОЕГЗИСТИРААТ РУДАРСТВО И ЗЕМЈОДЕЛСТВО СЕ СМЕШНИ И НЕДОВЕТНИ. СЕ ВЕТУВА ЕКОЛОШКИ РУДНИК, СО НАЈСОВРЕМЕНИ МЕТОДИ НА РАБОТА. МОЖНО ЛИ Е РУДНИК ДА БИДЕ...

Продолжи

Почвата во Македонија е плодна, но секојдневно ја униптуваме со отрови

Со не­од­го­вор­но и не­е­тич­ко зем­јо­делс­тво ја оси­ро­ма­шу­ва­ме поч­ва­та, ко­ја ни ги да­ва си­те по­треб­ни ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли пре­ку овош­је­то и зе­лен­чу­кот. Ко­ри­сте­ње­то на ве­штач­ки­те ѓу­бри­ва (азо­тен оксид) во...

Продолжи