Живот на село – чекор кон самоодржливост

Ваквиот стил на живот бара начини да произведеме струја, храна, природна градба. За многумина е тешко, бидејќи им се наметнати навиките на „модерното време“ каде што сѐ ни...

Продолжи

Ако е град, нека биде зелен град

Еко­но­ми­ја­та ба­зи­ра­на на зна­е­ња е ид­ни­на­та за раз­вој на гра­до­ви­те, а кол­ку тие ќе би­дат атра­ктив­ни да прив­ле­чат биз­нис, за­ви­си од ус­ло­ви­те што ќе ги создадат. За­тоа, го­лем...

Продолжи

Неопходни се повеќе центри за активно стареење

Актив­но­то ан­га­жи­ра­ње на ста­ри­те и во­зрас­ни ли­ца со Про­гра­ма за здра­во / актив­но ста­ре­е­ње ќе вли­јае во за­ште­да­та на тро­шо­ци­те за ко­ри­сте­ње на...

Продолжи

Жешка точка на биодиверзитетот – исклучителна перспектива

Про­из­водс­тво­то на ле­ко­ви­ти рас­те­ни­ја, со со­би­ра­ње од при­род­ни­те на­о­ѓа­ли­шта или со план­ско кул­ти­ви­ра­ње, ну­ди го­ле­ми фи­нан­си­ски мож­но­сти, осо­бе­но ако се при­ме­нат по­ви­со­ки стан­дар­ди...

Продолжи

Храна што нема да ја најдете во супермаркет

Да­вај­ќи им по­го­лем про­стор на про­из­во­ди­те­ли­те од ло­кал­ни­те за­ед­ни­ци­те, до­би­ва­ме храна што не го про­па­ту­ва­ла све­тот пред да стиг­не до на­ша­та чи­ни­ја. „На­ша­та хра­на, на­ша...

Продолжи

Со фотоволтаичните системи – до одржлива и енергетски безбедна иднина

На­ша­та зем­ја е со­вр­ше­но по­зи­ци­о­ни­ра­на за про­из­водс­тво на со­лар­на енер­ги­ја. Еден ки­ло­ват ин­ста­ли­ран ка­па­ци­тет на фо­то­вол­та­ик мо­же да про­из­ве­де до 1500 kWh еле­ктрич­на енер­ги­ја го­диш­но, што е за...

Продолжи

Пандемијата донесе загуба од работни часови еквивалентни на 120.000 ра-ботни места

На по­че­то­кот на кри­за­та, вла­ди­ни­те ре­стрик­ции и со­ци­јал­ни­те за­штит­ни мер­ки на ра­бот­но­то ме­сто вед­наш ја на­ма­ли­ја по­ну­да­та. Лу­ѓе­то не са­мо што ја на­ма­ли­ја...

Продолжи

Ќе мора да научиме да размислуваме надвор од координатите на берзата и на профитот!

Ако вла­сти­те доз­на­ат де­ка не­ко­ја ком­па­ни­ја пра­ви ре­зер­ви од ми­ли­о­ни ма­ски че­кај­ќи го ви­стин­ски­от миг за да ги про­да­де, со таа ком­па­ни­ја не тре­ба да има ни­ка­кви пре­го­во­ри,...

Продолжи

Лотарија во супермаркет – како политичките партии ги користат затворените кандидатски листи за да ја задржат контролата

Со цел граѓаните да им бидат приоритет на пратениците, а не нивните политички партии, неопходно е нивно поголемо учество во изборниот процес.Повеќето потрошувачи...

Продолжи