Одговорно претставување

Со фотоволтаичните системи – до одржлива и енергетски безбедна иднина

На­ша­та зем­ја е со­вр­ше­но по­зи­ци­о­ни­ра­на за про­из­водс­тво на со­лар­на енер­ги­ја. Еден ки­ло­ват ин­ста­ли­ран ка­па­ци­тет на фо­то­вол­та­ик мо­же да про­из­ве­де до 1500 kWh еле­ктрич­на енер­ги­ја го­диш­но, што е за 300-400 kWh по­ве­ќе од европ­ски­от про­сек

Ма­ке­до­ни­ја има 280 сон­че­ви де­но­ви во го­ди­на­та, но ма­ла иско­ри­сте­ност на сон­це­то ка­ко об­нов­лив из­вор што крие огро­мен по­тен­ци­јал.
Еден од че­ко­ри­те на­пред кон ме­ну­ва­ње на оваа сли­ка е ус­лу­га­та што ја ну­ди ЕВН: Фо­то­вол­та­ич­ни си­сте­ми за до­ма­ќинс­тва и за биз­нис.
Оваа мож­ност обез­бе­ду­ва многуброј­ни бе­не­фи­ти, а ме­ѓу нив, ка­ко нај­важ­ни: за­шти­та на жи­вот­на­та сре­ди­на, по­ни­ски тро­шо­ци за еле­ктрич­на енер­ги­ја и до­стап­на це­на.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар