Одговорно претставување

Со фотоволтаичните системи – до одржлива и енергетски безбедна иднина

На­ша­та зем­ја е со­вр­ше­но по­зи­ци­о­ни­ра­на за про­из­водс­тво на со­лар­на енер­ги­ја. Еден ки­ло­ват ин­ста­ли­ран ка­па­ци­тет на фо­то­вол­та­ик мо­же да про­из­ве­де до 1500 kWh еле­ктрич­на енер­ги­ја го­диш­но, што е за 300-400 kWh по­ве­ќе од европ­ски­от про­сек

Ма­ке­до­ни­ја има 280 сон­че­ви де­но­ви во го­ди­на­та, но ма­ла иско­ри­сте­ност на сон­це­то ка­ко об­нов­лив из­вор што крие огро­мен по­тен­ци­јал.
Еден од че­ко­ри­те на­пред кон ме­ну­ва­ње на оваа сли­ка е ус­лу­га­та што ја ну­ди ЕВН: Фо­то­вол­та­ич­ни си­сте­ми за до­ма­ќинс­тва и за биз­нис.
Оваа мож­ност обез­бе­ду­ва многуброј­ни бе­не­фи­ти, а ме­ѓу нив, ка­ко нај­важ­ни: за­шти­та на жи­вот­на­та сре­ди­на, по­ни­ски тро­шо­ци за еле­ктрич­на енер­ги­ја и до­стап­на це­на.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”unreg,6″ ihc_mb_template=”3″ ]

Сон­че­ва­та енер­ги­ја мо­же да ја за­грее и оп­штес­тве­на­та од­го­вор­ност на биз­ни­сот

Си­те прет­при­ја­ти­ја, без раз­ли­ка на го­ле­ми­на­та и на ин­ду­стри­ја­та, мо­жат да по­ста­ват фо­то­вол­та­ич­ни цен­тра­ли со ус­лу­га­та на ЕВН. Екс­пер­ти­те на ЕВН це­лос­но го ре­а­ли­зи­ра­ат про­е­ктот, по прин­ци­пот „клуч на ра­ка“. При­о­дот вклу­чу­ва де­тал­на ана­ли­за на спе­ци­фич­на­та по­тро­шу­вач­ка, ана­ли­за на об­је­ктот ка­де што се по­ста­ву­ва си­сте­мот, по што сле­ду­ва кон­фи­гу­ра­ци­ја, на­ба­вка и ин­ста­ла­ци­ја на фо­то­вол­та­ич­на­та цен­тра­ла. Ко­рис­ни­ци­те до­би­ва­ат пер­со­на­ли­зи­ра­но ре­ше­ние, ди­мен­зи­о­ни­ра­но спо­ред по­тре­би­те на нив­ни­от биз­нис. Фо­то­вол­та­ич­ни­те цен­тра­ли, пак, по­ра­ди ма­сов­но­то про­из­водс­тво и на­пре­до­кот во тех­но­ло­ги­ја­та, има­ат при­стап­на це­на, долг жи­во­тен век и ви­сок ква­ли­тет.
По­тре­ба­та и тро­шо­ци­те за нив­но одр­жу­ва­ње се ми­ни­мал­ни, а ком­па­ни­и­те мо­же да за­ште­дат и по­ве­ќе од 30 про­цен­ти од вкуп­ни­те тро­шо­ци за еле­ктрич­на енер­ги­ја. За­тоа, ин­ве­сти­ци­ја­та, обич­но, се вра­ќа за пер­и­од од шест до осум го­ди­ни. Од дру­га стра­на, не по­стои по­чи­ста енер­ги­ја од таа на сон­це­то. Од си­те ти­по­ви про­из­водс­тво на об­нов­ли­ва енер­ги­ја, со­лар­на­та е со нај­по­зи­ти­вен ефект на при­ро­да­та. Со на­ма­лу­ва­ње­то на еми­си­ја­та на га­со­ви што пре­диз­ви­ку­ва­ат ефект на стак­ле­на гра­ди­на и ин­ве­сти­ра­ње­то во одрж­ли­вост ком­па­ни­и­те де­мон­стри­ра­ат и ви­со­ко ни­во на свест и на оп­штес­тве­на од­го­вор­ност.

На кра­јот, це­ли­от про­цес ЕВН го за­о­кру­жу­ва со до­го­вор за откуп на ви­шо­кот про­из­ве­де­на енер­ги­ја што на прет­при­ја­ти­ја­та им ну­ди до­пол­ни­тел­ни фи­нан­си­ски при­до­би­вки и си­гур­ност при евен­ту­а­лен пре­кин во ра­бот­ни­те про­це­си.

По­се­бен ме­ур: На­ша­та зем­ја е со­вр­ше­но по­зи­ци­о­ни­ра­на за про­из­водс­тво на со­лар­на енер­ги­ја. Еден ки­ло­ват ин­ста­ли­ран ка­па­ци­тет на фо­то­вол­та­ик мо­же да про­из­ве­де до 1.500 kWh еле­ктрич­на енер­ги­ја го­диш­но, што е за 300 до 400 kWh по­ве­ќе од европ­ски­от про­сек.

Про­кре­дит бан­ка – парт­нер во фи­нан­си­ски­от пре­диз­вик

ЕВН од ова ле­то, во об­ла­ста на фи­нан­си­ра­ње­то на фо­то­вол­та­ич­ни­те си­сте­ми, ос­тва­ри со­ра­бо­тка со Про­кре­дит бан­ка. Си­те ком­па­нии што ќе ин­ста­ли­ра­ат фо­то­вол­та­ич­ни си­сте­ми со ЕВН има­ат мож­ност да ги фи­нан­си­ра­ат пре­ку еко­кре­ди­ти­те на Про­кре­дит бан­ка, ко­ја це­ли да се сти­му­ли­ра ре­а­ли­за­ци­ја­та на одрж­ли­ви, зе­ле­ни про­е­кти кај прет­при­ја­ти­ја­та.
Мож­но­ста за ко­ри­сте­ње на кре­дит­ни­те ли­нии е огром­на по­вол­ност, по­ра­ди тоа што из­во­рот на фи­нан­си­ра­ње мо­же да би­де пре­диз­вик кај дел од прет­при­ја­ти­ја­та, а со ин­ве­сти­ци­ја во об­нов­ли­ва енер­ги­ја тие ос­тва­ру­ва­ат дол­го­роч­ни ефе­кти.
Фо­ку­сот на оваа кре­дит­на ли­ни­ја е ста­вен на прав­ни суб­је­кти што има­ат цел по­ста­ву­ва­ње фо­то­вол­та­и­чен си­стем на­ме­нет за про­из­водс­тво на енер­ги­ја за до­ми­нант­но сопс­тве­ни по­тре­би.
Со фи­нан­си­ра­ње ва­ков тип про­е­кти се при­до­не­су­ва кон зго­ле­му­ва­ње на са­мо­о­држ­ли­во­ста и на енер­гет­ска­та не­за­вис­ност на ло­кал­ни­те ком­па­нии и се пот­тик­ну­ва све­ста за дол­го­роч­ни ин­ве­сти­ции со по­зи­тив­ни ефе­кти на жи­вот­на­та сре­ди­на. Ина­ку, Про­кре­дит бан­ка ве­ќе че­твр­та го­ди­на по ред актив­но ја ко­ри­сти еле­ктрич­на­та енер­ги­ја про­из­ве­де­на од сопс­тве­на­та фо­то­вол­та­ич­на цен­тра­ла по­ста­ве­на на по­кри­вот од згра­да­та.

За ус­лу­га­та на ЕВН ком­па­ни­и­те мо­же по­де­тал­но да се ин­фор­ми­ра­ат кај ме­на­џе­ри­те за ко­рис­ни­ци, во ин­фо­цен­та­рот во ГТЦ, или на [email protected], а за кре­дит­на­та ли­ни­ја на Про­кре­дит бан­ка на [email protected] или да за­ка­жат со­ста­нок со ти­мот за кре­ди­ти­ра­ње еко­про­е­кти на 02/ 2 446 000.

Сон­це­то не­ка вле­зе и во до­мо­ви­те

По­крај по­ну­да­та за ком­па­нии, ус­лу­га­та за по­ста­ву­ва­ње фо­то­вол­та­ич­ни си­сте­ми ЕВН  ја ну­ди и на до­ма­ќинс­тва­та.  При­до­би­вки­те од иско­ри­сту­ва­ње­то на сон­че­ва­та енер­ги­ја во до­мот се, исто та­ка, по­ве­ќе­крат­ни.

За­ште­ди­те мо­же да над­ми­нат 30 про­цен­ти, а тен­ден­ци­ја­та се­ко­гаш тре­ба да би­де што по­ви­со­ка иско­ри­сте­ност на сопс­тве­на­та про­из­ве­де­на енер­ги­ја.

Ус­лу­га­та за до­ма­ќинс­тва е, исто та­ка, по прин­ци­пот „клуч на ра­ка“, со тоа што ко­рис­ни­ци­те има­ат мож­ност да из­бе­рат еден од не­кол­ку­те па­ке­ти со по­вол­ни це­ни, кои најм­но­гу од­го­ва­ра­ат на по­тре­би­те на нив­ни­от дом.

По­ве­ќе ин­фор­ма­ции за па­ке­ти­те за до­ма­ќинс­тва­та, ко­рис­ни­ци­те мо­же да до­би­јат на [email protected] или во Ин­фо­цен­та­рот во ГТЦ. До­ма­ќинс­тва­та, до­кол­ку са­ка­ат ви­шо­кот на енер­ги­ја да го пла­си­ра­ат во ди­стри­бу­тив­на­та мре­жа, тре­ба да склу­чат до­го­вор за снаб­ду­ва­ње со еле­ктрич­на енер­ги­ја со еден од снаб­ду­ва­чи­те на отво­ре­ни­от па­зар. Ова е по­ра­ди тоа што во мо­мен­тов, спо­ред по­стој­на­та ре­гу­ла­ти­ва, ко­рис­ни­ци­те што се снаб­ду­ва­ат со уни­вер­зал­ни­от снаб­ду­вач не сме­ат да про­да­ва­ат еле­ктрич­на енер­ги­ја.

[/ihc-hide-content]

Напишете коментар