Актуелно

Облаци што го намалуваат аерозагадувањето

Истра­жу­ва­ње на на­уч­ни­ци за атмосферата од Уни­вер­зи­те­тот во Ва­тер­ло откри­ло де­ка об­ла­ци­те на­ре­че­ни пи­ро­ку­му­лу­ним­бу­си (pyroCb) го от­стра­ну­ва­ат за­га­ду­ва­ње­то од по­вр­ши­на­та но­сеј­ќи го во стра­то­сфе­ра­та.

Тие ус­пе­а­ле да го сле­дат за­га­ду­ва­ње­то на воз­ду­хот од шум­ски­те по­жа­ри во Бри­тан­ска Ко­лум­би­ја и во Ав­стра­ли­ја, во 2017 го­ди­на и во 2019 го­ди­на, ко­ри­стеј­ќи го са­те­ли­тот на ка­над­ска­та все­лен­ска аген­ци­ја, единс­тве­ни­от во све­тот што мо­же да из­ме­ри 44 раз­лич­ни ат­мо­сфер­ски мо­ле­ку­ли.

– Ви­со­ки­те об­ла­ци функ­ци­о­ни­ра­ат ка­ко оџа­ци што соз­да­ва­ат па­те­ка за ае­ро­со­ли­те бли­зу до по­вр­ши­на­та. Ова е ко­рис­но ко­га ста­ну­ва збор за ква­ли­те­тот на воз­ду­хот што го ди­ше­ме, но е важ­но да се наг­ла­си де­ка овие ае­ро­со­ли сè уште мо­жат да има­ат ре­пер­ку­сии врз кли­ма­та и ат­мо­сфер­ска­та хе­ми­ја на по­го­ле­ми ви­со­чи­ни – из­ја­вил Крис Бун, глав­ни­от автор на истра­жу­ва­ње­то и про­е­ктен на­уч­ник на ка­над­ски­от са­те­лит.

Во нив­но­то со­оп­ште­ние до јав­но­ста се ве­ли де­ка за­га­ду­ва­ње­то на воз­ду­хот од шум­ски­те по­жа­ри се пре­тво­ра во ае­ро­со­ли, ма­ли че­стич­ки прав и чад што по­тек­ну­ва­ат од при­род­ни и од чо­веч­ки из­во­ри. Овие ае­ро­со­ли мо­же да би­дат штет­ни за здрав­је­то на лу­ѓе­то ако ди­шат го­ле­ма кон­цен­тра­ци­ја, а мо­жат да вли­ја­ат и на тем­пе­ра­ту­ра­та на по­вр­ши­на­та на Зем­ја­та. Истра­жу­ва­чи­те ве­лат де­ка ко­га овие ае­ро­со­ли ќе бидат пов­ле­че­ни во стра­то­сфе­ра­та, се ме­ша­ат со во­д­на­та па­реа и со мо­ле­ку­ли на хлор за да пре­диз­ви­ка­ат ефект на стак­ле­на гра­ди­на што прет­ста­ву­ва ри­зик за озон­ски­от слој. Про­мен­ли­ва­та кли­ма, исто та­ка, мо­же да прет­ста­ву­ва ри­зик за раз­вој на цик­лус на че­сти и по­ин­тен­зив­ни шум­ски по­жа­ри, што е огром­на за­ка­на за шум­ски­те об­ла­сти ка­ко Ка­на­да. Истра­жу­ва­чи­те ве­лат де­ка овие откри­ти­ја тре­ба да би­дат ана­ли­зи­ра­ни во на­та­мош­ни­те истра­жу­ва­ња во пог­лед на вли­ја­ни­е­то на ае­ро­со­ли­те врз кли­ма­та.

Напишете коментар